Site icon Philippine Asian News Today | FILIPINO Canada News Vancouver

Libo-libong bagong abot-kayang tahanan para sa mga nangungupahan, darating na

VANCOUVER – Malapit nang magkaroon ng mga bagong abot-kayang paupahan para sa mga
mamamayang mayroong katamtaman at mababang kita dahil iniimbitahan ng Province ang mga non-
profit, First Nations, munisipalidad at iba pang organisasyon upang magsumite ng mga proposal para sa
Building BC: Community Housing Fund (CHF).

“Nasa gitna tayo ngayon ng isang krisis sa pabahay, at matitiyak ng bagong round ng pagpopondo para sa
CHF na mas maraming mamamayan ang magkakaroon ng access sa abotkayang tirahan sa pamamagitan
ng pagtatayo ng humigit-kumulang 3,500 tahanan,” sabi ni Ravi Kahlon, Minister of Housing. “Ito ay isang
malaking hakbang tungo sa ating hangarin na magkaroon ng 20,000 tirahan na pinondohan ng CHF
pagsapit ng 2023, habang mabilis na pinaparami ng ating province ang housing stock upang matirhan ito
ng mga mamamayang kailangan ito ngayon at sa hinaharap. Kasama ang ating maraming partner,
lumalapit tayo sa ating hangarin ngunit alam naming mas marami pa ring kailangan gawin.”

Ang mga proposal para sa CHF ay pinangangasiwaan ng BC Housing at ito ay tatanggapin hanggang
kalagitnaan ng Nobyembre 2023. Susuriin ang mga project proposal at inaasahang humigit-kumulang
3,500 units ang iaanunsiyo sa unang bahagi ng 2024.

Hinihikayat ang mga non-profit organization, housing co-operative, munisipalidad, First Nations at
Indigenous-led societies na magsumite ng kanilang mga housing proposal at mag-apply para sa
pagpopondo.

“Malugod naming tinatanggap ang pagtugong ito sa matindi at mas lumalaking pangangailangan para sa
mas ligtas, may seguridad, at abot-kayang pabahay para sa mga nakatira sa British Columbia,” sabi ni
Thom Armstrong, CEO ng Co-operative Housing Federation of British Columbia. “Mayroong paparating
na tulong para sa mahigit 3,500 households na nahihirapang matustusan ang mga gastusin ngayong
overheated (lubos na competitive) ang housing market. Nagpapatuloy ang pamahalaang ito na maging
halimbawa sa Canada sa pamamagitan ng pagtukoy bilang priyoridad sa pagkakaroon ng bagong abot-
kayang housing supply.”

Ang mga proyekto ay gagawing priyoridad batay sa ilang pamantayan, kabilang ang mga nasa priyoridad
na populasyon at ang epekto ng proyekto sa pagtugon sa pangangailangan ng komunidad para sa abot
kayang paupahan. Magkakaroon din ng pagpopondo para sa pagdevelop ng proyekto para sa mga
proyektong kailangan ng karagdagang pagsusuri at pag-aaral upang maging handa sila sa susunod na
funding call ng CHF.

Nagsagawa ng pag-aanunsiyo sa CHF project na may 102 unit sa 75 and 95 Marine Dr. Sa Vancouver,
isang gusali na pinondohan ng CHF at pinapamahalaan ng New Chelsea Society.

“Nakapokus ang City of Vancouver sa pagbibigay ng mas abot kayang pabahay at magpapatuloy ito na
gawin ang lahat upang manguna ang rehiyon sa bagong pag-apruba ng pabahay at magkaroon ng
attainable housing sa lungsod,” sabi ni Ken Sim, mayor ng Vancouver.

“Nagpapasalamat kami sa aming mga partner sa probinsiyal na pamahalaan na nauunawaan na
kailangan natin ng mas maraming pabahay para sa mga mamamayang itinuturing tahanan ang lungsod
na ito,” Magpapatuloy kaming makikipagtulungan upang makapagtayo ng mga pabahay na kailangan ng
mga naninirahan sa Vancouver.”

Ang CHF ay isang investment na nagkakahalagang $3.3 bilyon upang makapagtayo ng mahigit 20,000
abot kayang paupahang tirahan para sa mga mamamayang may katamtaman at mababang kita pagsapit
ng 2031-32. Humigit-kumulang 9,000 sa mga tirahang ito ay maaari nang upahan o kasalukuyang
itinatayo sa buong province. Maglalabas ng karagdagang proposal call para sa CHF sa susunod na apat na
taon upang maitakda ang pagpopondo para sa mga natitirang unit.

“Dahil mas mabilis na tumataas ang bayad ng upa sa B.C. kumpara sa ibang bahagi ng bansa, ang mga
tirahang pinondohan sa pamamagitan ng Community Housing Fund ay kailangang kailangan na ngayon,”
sabi ni Jill Atkey, CEO ng BC Non-Profit Housing Association. “Masugid na hinihintay ng mga provider ng
non-profit housing ang proposal call na ito, at ang mga abotkayang development na makakatulong sa
pag-asenso ng pamumuhay ng libo-libong indibidwal at mga pamilya hanggang sa mga susunod na
dekada.”

Mahalagang Impormasyon:

• Sa ilalim ng programa ng CHF, karamihan sa mga residente (70%) ay nagbabayad ng upa ayon sa
kanilang kita, kung saan ang renta ay batay sa 30% ng household income (buong kita ng lahat ng
magkakasama sa bahay).
• Kabilang dito ang 20% ng mga unit para sa mga residente na may lubos na mababang kita, tulad ng
mga tumatanggap ng tulong para sa kita (income assistance) o kapansanan (disability assistance).
• Ang balanse (30%) ng mga unit ay makukuha batay sa market rent (bayad sa upa ayon sa pribadong
merkado ng pabahay) o mas mababa sa market rent para sa mga household na may katamtamang antas
ng kita.
• Ang unang CHF intake ay isinagawa noong 2018 at ang pangalawang intake ay kinabilangan ng isang
call para sa mga proposal na may dalawang yugto noong fall 2020 at Enero 2021.
• Sa pamamagitan ng CHF at ibang mga probinsiyal na investment na isinagawa mula 2017, mahigit
76,000 tirahan ang nakumpleto o kasalukuyang itinatayo sa buong B.C.
Karagdagang Impormasyon:

Para sa impormasyon tungkol sa Building BC: Community Housing Fund at request para sa proposal:
https://www.bchousing.org/projects-partners/Building-BC/CHF.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bagong Homes for People action plan ng pamahalaan:
https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga ginagawang hakbang ng Province upang malutas ang
housing crisis at makapagbigay ng mga abot-kayang pabahay para sa mga nakatira sa British Columbia:

Housing

(Makipag-connect sa Province of B.C. sa: news.gov.bc.ca/connect)

Exit mobile version